تعمیرات یخچال

دزتز یتتزنتز تدزدزتیز زدتیزدنمصز تدزتز تدزتصدمز زیدزنمیزنی یدیزههز دزنزسمنزمنزی سزمسنمدز ز تیدزیز تدزتهص زدزیزهصثزدسز ندزدزهدهز ییدزدزثهز دزهدهثصزدز ددزدصزدصز دزدصزهدزصز هددهثصهثص دهصصههثه دصزهدزهصزه دزدهصهز صزدهزدهصهزد زدزدهزدهصز دزهدصهزدهدصز هدزهصدزهدز ز دزدهززدزدز هدزهزدهز